โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจเวลาเรียนกรณีไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 71490
บันทึกข้อความ เรื่องขอแลกเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 71626
ฟอร์มกระดาษคำตอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.04 KB 71734
ฟอร์มข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.54 KB 71781
วช 10 แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.86 KB 71653
วช 09 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.07 KB 71646
วช 08 แบบแจ้งการเข้าชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.72 KB 71651
วช 06 แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95 KB 71637
วช 05 แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.62 KB 71633
วช 04 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.19 KB 71636
วช 03 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.68 KB 71637
วช 02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหลักฐานในทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.16 KB 71630
วช 01 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.09 KB 71653
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนราชดำริ 71705
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสาร SDQ 7009
สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 71554
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 71554
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.16 KB 71552
บค.2 แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.97 KB 71621
บค.1 แบบขอเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.34 KB 71623
บค.16 รายงานการติดตามนักเรียนขาดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.13 KB 71618
แบบฟอร์มใบขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.53 KB 71682
เอกสารงานแผนงานและโครงการ
แผ่นขวางสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.55 KB 71618
แบบฟอร์มโครงการ ตราสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 71619
แบบฟอร์มโครงการ ตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 71621
แบบสรุปเงินประจำปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 60.94 KB 71634
เอกสารงานพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 71484
คู่มือการใช้งานระบบ e-gp 71646
กฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 71644
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 71645
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 71646
เอกสารงานสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 71686
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
แนวปฏิบัติการเรียนต่อปริญญาโท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.95 KB 18764
เอกสารงานการเงิน
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.24 KB 71650
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.84 KB 71636
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 71633
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 71647
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.52 KB 71639
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.5 KB 71628
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.29 KB 71630
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.66 KB 71630
เอกสารงานสารบรรณ
บันทึกข้อความขอออกหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 71642
บันทึกข้อความขอเลขที่คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.66 KB 71640
เอกสารงานบุคลากร
แบบฟอร์มขอออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 7018
แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 23310
แบบฟอร์มแจ้งเหตุผลไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.24 KB 23312
แนวปฏิบัติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 23309
ขั้นตอนการปฏิบัติในการศึกษาต่อป.โท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.25 KB 23307
บันทึกข้อความ เรื่องลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.85 KB 71630
หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 72117
แบบฟอร์มใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 71647
แบบฟอร์มใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.86 KB 71637
แบบฟอร์มใบลาป่วยและลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.3 KB 71643
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.04 KB 71631
แบบคำร้องขออณุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.43 KB 71629
แบบฟอร์มขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติงานหลังเวลา8.30 JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.73 KB 71632
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองต่างๆของครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.26 KB 71652
เอกสารงานหลักสูตร
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 40.87 KB 38133
โครงสร้างหลักสูตร ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.09 KB 71665
โครงสร้างหลักสูตร ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.91 KB 71634
โครงสร้างหลักสูตร ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.92 KB 71652
โครงสร้างหลักสูตร ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.88 KB 71644
โครงสร้างหลักสูตร ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.95 KB 71663
โครงสร้างหลักสูตร ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.95 KB 71681
แบบฟอร์มการขออนุมัติการใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.61 KB 71734
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.48 KB 71701
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 58.04 KB 71689
แบบบันทึกเพื่อวิเคราะห์การจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 33.59 KB 71703
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 71753
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.65 KB 71834
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 34.04 KB 71703