โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
คณะผู้บริหาร

นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบัติ ผ่องอำไพ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเกศินี ทองทวี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุทธินี แก้ววิไล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกรองกกาญจน์ ระวังภัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป