โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ ต่ายหลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 -2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา ทองสีไพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ องค์ศิริพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปชัย ศิลวัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระศักดิ์ จันทุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพันธุ์ สุพรรณพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี ตั๊นประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2547
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณี นาคทัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายนพชัย รู้ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2530
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ ทรงชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518