โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนราชดำริ
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง ขอแจ้งการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 17) 11 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนราชดำริ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (อ่าน 11) 11 ส.ค. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบชุดนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี (อ่าน 57) 28 ก.ค. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งคืนเงินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโครงการ MEP (อ่าน 42) 28 ก.ค. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 (อ่าน 42) 28 ก.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนราชดำริ ที่167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 95) 16 ก.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปีงบประมาณ2563 (อ่าน 137) 30 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน 140/2563 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติการสอนของครู ภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 151) 30 มิ.ย. 63
โครงสร้างเวลาเรียน และ รูปแบบตารางสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 (อ่าน 180) 30 มิ.ย. 63
ประกาศ ใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1390) 26 มิ.ย. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง กำหนดการมาเรียนของนักเรียน (อ่าน 284) 25 มิ.ย. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ประกาศ “รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชดำริ ในสถานการณ์แพร่ระบาด (อ่าน 187) 25 มิ.ย. 63
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 3 อัตรา) (อ่าน 131) 17 มิ.ย. 63
เรื่อง ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ ว่าด้วยองค์กรนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 243) 23 พ.ค. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 241) 23 พ.ค. 63
เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานทางการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 306) 28 มี.ค. 63
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 344) 18 มี.ค. 63
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ปีการศึกษา2563 (อ่าน 315) 12 มี.ค. 63
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 281) 28 ต.ค. 62
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 294) 11 ต.ค. 62