โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุธรรม เอี่ยมสากล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา บุนนาค
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิริญญา ภาสำราญ
ครูชำนาญการ

นายวุฒิไกร สาตี
ครู

นางรุ่งรัตน์ พันนาเหนือ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาวดี เกตชนก
ครู

นางสาวหทัยรัตน์ พละศูนย์
ครู

นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี
ครู

นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชกร ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชาติ ตันศิริวิวัฒน์กุล
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง

นายอินยัต เตาวะโต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิชาภัทร จันทะจร
ครูอัตราจ้าง

นางอรภาณีย์ จุรีพรทวีฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายชล แสงจันทอง
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญศรี ภู่กัน
ครู

นางสาวกมลชนก สิงห์คำ
ครู

นางสาวศศิธร เจริญชัย
ครู