โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ เลื่องลือ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุบิน ส่งแสง
ครูชำนาญการ

นางอุทุมพร เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาณิศา กล่ำวิจิตร
ครู

นายวัชระ อยู่สวัสดิ์
ครู

ว่าที่เรือตรี ธนวรรธน์ สุวรรณปาล
ครู

นายวีรยุทธชัย กรุณา
ครู

นางสาวอังค์วรา สม่าพงษ์
ครู

นางสาวเบญจมาศ เอกวุธ
ครู

นายลิขิต สุวรรณะ
ครู

นางสาวอัญญาวี อารอมัน
ครู

นางวันดี สมพิทยาธร
ครู

นายอำพล ดาหมาด
ครูผู้ช่วย

นายณภัทร จุลทัศน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ สุภศร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา ใจตรง
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวรรธน์ เกาะแก้ง
ครูอัตราจ้าง