โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเจษฎา ยอดผล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิพร สุขเจริญ
ครู

นายเลอคัลลาล ลาล
ครู

นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด
ครู

นางสาวเพ็ญประภา รักความสุข
ครู

นายสมศักดิ์ ทองปาน
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวณิชมน ทองใบเล็ก
ครู

นายวีรภัทร ริ้วเหลือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภารัตน์ อินทรพาณิชย์
ครูผู้ช่วย