โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวเพ็ญพร วงค์ศรีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายปิยะ มีจันทร์
ครู

นายชลศรัณย์ มีดี
ครู

นางสาววิมลวรรณ วงแวง
ครู

นางสาวนันทิชา แก้วจินดา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัตร จักรสูง
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย นวลศรี
ครูอัตราจ้าง