โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัทนียา สุดจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุทธินี เพียรไพบูลย์
ครู

นางสาวธนัชพร อุ่นน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์ เลียงชัยศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวพิกุล พุ่มสี
ครูชำนาญการ

นายธีรพร เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการ

นางสาวธิดา สิงหเดชวีระชัย
ครู

นางสางเพ็ญพร นันต๊ะเสน
ครู

นางสาวศิริรักษ์ ปินใจ
ครู

นายอชิระ ไชยวงศ์
ครู

นายกิตติคุณ แซ่หยาง
ครู

นางสาวชัญญาณิศา พัวพันธ์พงศ์
ครู

นางสาวอรวรรณ น่วมภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาววราวิณี เจิมขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภา อินทร์รินทร์
ครูอัตราจ้าง