โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสำนักงาน

นายนัฐพล อะนะเทพ
พนักงานราชการ

นางดวงพร เชี่ยวนาชม
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นายเสรี เรื่องสา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววารีนันท์ พวงเพชรพูนสิน
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวสรัญญา เกษสุข
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุธิดา แก้วแดง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางนีรนุช อยู่สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวกฤษฎาพร มะลิ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน